Strona G?ówna
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Strona G?ówna Drukuj
Nadesłał Administrator   
wtorek, 26 czerwca 2007


Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu.


Zgodnie z definicj? podan? przez rz?dowy serwis BIP, Biuletyn Informacji Publicznej to urz?dowy publikator teleinformatyczny, sk?adaj?cy si? z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

Serwis BIP zosta? stworzony na podstawie przepisów "Ustawy o dost?pie do informacji publicznej" z 6 wrze?nia 2001 r. [Dz.U.01.112.1198, 8 pa?dziernika 2001 r.] oraz "Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej" z 18 stycznia 2007. [Dz.U. 2007 nr 10 poz 68, 22 stycznia 2007r.]. Ma na celu zapewnia? ?atwy dost?p do wa?nych informacji publicznych i jest zorganizowany w postaci bazy danych.

Jak korzysta? z serwisu BIP?

G?ówne pozycje menu znajd? Pa?stwo w lewej kolumnie strony - u?o?one pionowo . Zawieraj? one odno?niki do dokumentów pogrupowanych wed?ug indywidualnych kryteriów stworzonych przez Redaktorów oraz odno?niki do pozosta?ych modu?ów Bulietynu.
Znajduj? si? tam:
 • odno?nik do strony g?ównej BIP',
 • wydzielona grupa MUZEUM - zawiera odno?niki do stron tematycznych BIP,
 • wydzielona grupa OFERTA - zawiera strony prezentacyjne Muzeum,
 • Rejestr zmian - strona zawieraj?ca informacj? o zmianach dokonywanych w BIP'ie,
 • Wyszukiwarka - odno?nik do strony zawieraj?cej modu? wyszukiwania.

Nag?ówek pozostaje sta?y dla wszystkich podstron.
Zawiera:
 • z lewej strony informacj? opisow? strony,
 • z prawej strony ikonk? drukarki.

Stopka - pozostaje sta?a dla wszystkich podstron Bulietynu.
Zawiera:
 • z lewej strony informacj? o dokonanej zmianie
 • w ?rodkowej cz??ci dwa odno?niki:
  • strza?ka w lewo / wstecz / - umo?liwia powrót do poprzedniej strony,
  • strza?ka w prawo / dalej / - umo?liwia przej?cie do nast?pnej strony.
Zmieniony (czwartek, 25 czerwca 2015)