Strona G?ówna arrow Organizacja
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Organizacja


Regulamin organizacyjny Muzeum PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
wtorek, 26 czerwca 2007

Zmieniony (środa, 08 majaa 2019)
Struktura organizacyjna Muzeum PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Tomasz Dragan   
poniedziałek, 25 czerwca 2007


Struktura organizacyjna Muzeum:

Dyrekcja Muzeum - Dyrektor mgr Dariusz Byczkowski
tel.: 77 416-32-57 wew. 102-103
e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl

Dzia? Archeologii - kierownik: mgr W?adys?aw Czy?yk
tel.: 77 401-91-09
e-mail: archeologiczny@zamek.brzeg.pl

Dzia? Historii - kierownik: mgr Anna Techma?ska - zast?pca dyrektora Muzeum
tel.: 77 401-91-14
e-mail: historyczny@zamek.brzeg.pl

Dzia? Sztuki i Rzemios?a Artystycznego - kierownik: mgr Barbara Fomicz
tel.: 77 401-91-12
e-mail: sztuka@zamek.brzeg.pl

Dzia? Edukacji, Wydawnictw i Promocji
- kierownik: mgr Teresa Piasecka
tel.: 77 401-91-18
e-mail: oswiatowy@zamek.brzeg.pl

Dzia? Biblioteczny
- kierownik: mgr Ma?gorzata M?ynarska
tel.: 77 401-91-06
e-mail: biblioteka@zamek.brzeg.pl

Dzia? Ksi?gowo?ci
- g?ówny ksi?gowy: mgr Magdalena Ulok
tel.: 77 401-91-03 wew. 121
e-mail: finanse@zamek.brzeg.pl

Dzia? Administracyjno-Gospodarczy
- kierownik: Izabela Miazgowska
tel.: 77 401-91-00Zmieniony (poniedziałek, 29 czerwca 2020)
Organizacja pracy PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
wtorek, 26 czerwca 2007


Bie??ce zakresy prac i czynno?ci ka?dego pracownika Muzeum ustalaj? zindywidualizowane "Zakresy obowi?zków s?u?bowych".
    Natomiast zakresy zada? merytorycznych dzia?ów oraz szczegó?owe zasady post?powania wszystkich pracowników w zakresie ochrony obiektu zamkowego, muzealiów i innych sk?adników maj?tkowych Muzeum normuj? stosowne regulaminy i instrukcje wewn?trzne dyrektora, w tym w szczególno?ci:

 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Piastów ?l?skich (MP?L),
 2. Instrukcja ewakuacji ludzi w MP?L,
 3. Regulamin dozoru MP?L przez dozorców-portierów,
 4. Instrukcja dla opiekunów ekspozycji MP?L,
 5. Regulamin pe?nienia dy?uru o?wiatowego w MP?L,
 6. Regulamin udost?pniania muzealiów w MP?L,
 7. Regulamin udost?pniania zbiorów bibliotecznych MP?L,
 8. Instrukcja ochrony warto?ci pieni??nych w MP?I,
 9. Regulamin kontroli wewn?trznej w MP?L,
 10. Instrukcja organizacji i ochrony muzealiów w czasie transportu w MP?L,
 11. Regulamin przenoszenia, przemieszczania i wypo?yczania muzealiów w MP?L,
 12. Instrukcja magazynowej gospodarki materia?owej w MP?L,
 13. Instrukcja u?ytkowania instalacji przeciwpo?arowej z izotopowymi czujkami dymu i ochrony radiologicznej
  w MP?L,
 14. Instrukcja obs?ugi centrali "TELSAP" sygnalizacji po?arowej w MP?L,
 15. Instrukcja obs?ugi centrali "CA - 64" elektronicznej instalacji alarmowej przeciww?amaniowej w MP?L,
 16. Plan zabezpieczenia obiektu zamkowego w Brzegu w czasie organizowania imprez w pomieszczeniach i na dziedzi?cu.