Strona G?ówna arrow Rada Muzeum
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Tryb dzia?ania PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
poniedziałek, 25 czerwca 2007


Tryb dzia?ania Muzeum Piastów ?l?skich

I. Do zakresu dzia?ania Muzeum nale?y ochrona i utrzymanie stanu historycznego zamku Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu, w tym zabytkowych wn?trz, kolekcji dzie? sztuki, obiektów zabytkowych, pami?tek historycznych, zbiorów bibliotecznych oraz archiwalnych.

II. Muzeum prowadzi dzia?alno?? w szczególno?ci przez:

1) gromadzenie zabytków w statutowo okre?lonym zakresie;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniaj?cych im w?a?ciwy stan zachowania i bezpiecze?stwo oraz magazynowanie ich w sposób dost?pny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwacj? zbiorów oraz zabezpieczenie stanowisk archeologicznych;

5) urz?dzanie wystaw sta?ych i czasowych;

6) organizowanie i prowadzenie bada?, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych;

7) prowadzenie dzia?alno?ci edukacyjnej;

8) popieranie i prowadzenie dzia?alno?ci artystycznej i upowszechniaj?cej kultur?;

9) udost?pnianie zgromadzonych zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

10) zapewnianie w?a?ciwych warunków zwiedzania Muzeum oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

11) prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej, w tym publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników bada?, materia?ów popularnonaukowych, informacyjnych i reklamowych z zakresu dzia?alno?ci Muzeum;

12) organizowanie wyk?adów, sesji naukowych i konferencji;

13) u?yczanie i przyjmowanie zabytków w depozyt;

14) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum.

III. Muzeum mo?e prowadzi? dzia?alno?? przez wspó?prac? z polskimi i zagranicznymi: instytucjami kultury, muzeami, instytutami naukowo-badawczymi, oraz organami administracji rz?dowej i samorz?dowej, organizacjami pozarz?dowymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj?cymi osobowo?ci prawnej.

IV. Muzeum gromadzi i sprawuje opiek? nad zbiorami z zakresu historii, kultury materialnej oraz sztuki Piastów ?l?skich, tradycji piastowskiej na Ziemiach Polskich oraz dziejów Ziemi Brzeskiej.
Zmieniony (sobota, 05 stycznia 2019)
« wstecz   dalej »