Strona G?ówna arrow Rada Muzeum
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
poniedziałek, 25 czerwca 200730.01.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w roku 2018
Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich informuje, ?e w roku 2018 r. jednostka nie planuje udzielenia zamówienia publicznego i przeprowadzenia procedur w tym zakresie.
Dariusz Byczkowski
Dyrektor MP?l. w Brzegu 

16.09.2015.

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Brzeg: Wymiana pokrycia dachu Wie?y Zachodniej oraz remont zabezpieczaj?cy pozosta?e cz??ci dachu Muzeum Piastów ?l?skich

Pliki do pobrania:

OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

3.09.2015

12.08.2015
  • Przetarg nieograniczony na:

    „Wymian? pokrycia dachu Wie?y Zachodniej oraz remont zabezpieczaj?cy pozosta?ych cz??ci dachu Muzeum Piastów ?l?skich"
Sk?adanie ofert up?ywa w dniu 28.08.2015r. o godz. 9.00

Pliki do pobrania:
          OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ

za??cznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

za??cznik nr 2 do SIWZ - O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

za??cznik nr 3 do SIWZ - O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu

za??cznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych

za??cznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia

za??cznik nr 6 do SIWZ - O?wiadczenie o posiadanych uprawnieniach

za??cznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynale?no?ci do grupy kapita?owej

za??cznik nr 8 do SIWZ - Zobow. podm. do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobów

za??cznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

za??cznik nr 10 do SIWZ - przedmiar

za??cznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót


24.07.2015
  • Przetarg nieograniczony na:

    „WYMIAN? POKRYCIA DACHU WIE?Y ZACHODNIEJ ORAZ REMONT ZABEZPIECZAJ?CY POZOSTA?YCH CZ??CI DACHU MUZEUM PIASTÓW ?L?SKICH”
       
SK?ADANIE OFERT UP?YWA W DNIU 10.08.2015R. O GODZ. 9.00

Pliki do pobrania:
          OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ

za??cznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

za??cznik nr 2 do SIWZ - O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

za??cznik nr 3 do SIWZ - O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu

za??cznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych

za??cznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia

za??cznik nr 6 do SIWZ - O?wiadczenie o posiadanych uprawnieniach

za??cznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynale?no?ci do grupy kapita?owej

za??cznik nr 8 do SIWZ - Zobow. podm. do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobów

za??cznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

za??cznik nr 10 do SIWZ - przedmiar

za??cznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót

11.08.2015

Og?oszenie o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.


21.04.2008
  • Przetarg na zadanie:
        „Remont elewacji po?udniowo – wschodniej w Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu”
      
         
Przetarg_21-04-08.doc (plik do pobrania)Zmieniony (środa, 22 sierpnia 2018)
« wstecz   dalej »