Strona G?ówna arrow Charakterystyka Muzeum
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Charakterystyka Muzeum PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
piątek, 29 czerwca 2007


CHARAKTERYSTYKA MUZEUM PIASTÓW ?L?SKICH.

Muzeum Piastów ?l?skich realizuje zadania wyznaczone dla niego w obowi?zuj?cych przepisach prawa jako instytucja kultury o charakterze naukowo-badawczym i dokumentacyjnym oraz o?wiatowo - upowszechnieniowym z siedzib? w renesansowym Zamku Piastów ?l?skich w Brzegu, a terenem jego dzia?alno?ci jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
Nadzór nad Muzeum sprawuj? wspó?prowadz?cy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Opolskie i Starostwo Powiatowe w Brzegu, którzy:
  1. zapewniaj? Muzeum ?rodki dla jego utrzymania i rozwoju,
  2. inspiruj?, koordynuj?, nadzoruj? i kontroluj? ca?okszta?t dzia?alno?ci Muzeum.
Muzeum w Brzegu jest jedyn? instytucj? w Polsce powo?an? administracyjnie, która zajmuje si? problematyk? Piastów ?l?skich.
    Jest jedn? z najwa?niejszych placówek upowszechniania kultury na terenie miasta Brzegu, a tak?e na terenie województwa opolskiego.
Brzeskie Muzeum jest instytucj?, która gromadzi, przechowuje, magazynuje, konserwuje, opracowuje i udost?pnia muzealia w zakresie archeologii, historii, sztuki i rzemios?a artystycznego o wielowymiarowym znaczeniu dokumentacyjno - historycznym i artystycznym dla przesz?o?? ogólnonarodowej, a w szczególno?ci do lokalnych dziejów ?l?skich. Spora cz??? zgromadzonych muzealiów posiada unikalne warto?ci o charakterze i znaczeniu ogólnoeuropejskim.
    Muzeum Piastów ?l?skich  w Brzegu prowadzi równie? badania naukowe i dzia?alno?? o?wiatowo-upowszechnieniow? w zakresie ustalonym statutem, a tak?e wspó?dzia?a w upowszechnianiu nauki, kultury i sztuki z instytucjami i organizacjami o podobnych celach. Z tej racji zamek brzeski jest miejscem wielu imprez kulturalnych i naukowych o randze krajowej i mi?dzynarodowej.
Zmieniony (czwartek, 23 listopadaa 2017)
« wstecz   dalej »