Strona G?ówna arrow Informacje dla zwiedzaj?cych
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Informacja dla zwiedzaj?cych PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
piątek, 29 czerwca 2007
WYKAZ CEN BILETÓW I OP?AT W MUZEUM PIASTÓW ?L?SKICH W BRZEGU

OBOWI?ZUJ?CYCH OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Ceny biletów wst?pu do Muzeum i lekcji muzealnych:

1) Bilet normalny – 18 z? (zwiedzanie wszystkich wystaw oraz 12 z? – w przypadku wy??czenia jednego pi?tra z powodu organizowania wydarzenia okoliczno?ciowego lub naukowego)

2) Bilet ulgowy – 12 z? (zwiedzanie wszystkich wystaw oraz 8 z? - w przypadku wy??czenia jednego pi?tra z powodu organizowania wydarzenia okoliczno?ciowego lub naukowego)

3) Bilet normalny na zwiedzania cz??ciowe – 10 z?

4) Bilet ulgowy na zwiedzanie cz??ciowe – 7 z?

5) Bilet na wystawy czasowe – 8 z?

6) Bilet na wystaw? sta?? „Kresy. Ocalone Wspomnienia” – 6 z?

7) Bilet w programie Karta Du?ej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora – 12 z? (zwiedz. wszystkich wystaw)

8) Lekcja muzealna – 60 z? (bez wzgl?du na liczb? uczestników)

Wysoko?? op?aty za us?ug? przewodnick?:

1) 80 z? – oprowadzanie po wszystkich wystawach

2) 40 z? – oprowadzanie po cz??ci wystaw

Wysoko?? op?aty za korzystanie z pokoi noclegowych:

100 z? brutto za dob? noclegow? od 1 osoby (doba rozpoczyna si? o godz. 12.00 i ko?czy o godz. 10.00 dnia nast?pnego).

Wysoko?? op?at za sesje fotograficzne w celach niekomercyjnych:

100 z? brutto (we wn?trzach), 50 z? brutto (kru?ganki).

PROGRAM „MUZEUM ZA Z?OTÓWK?”

Od stycznia 2015 r. Muzeum wprowadzi?o bilet wst?pu w cenie 1 z? dla dzieci i ucz?cej si? m?odzie?y do 26. roku ?ycia. Zakup biletu jest mo?liwy po okazaniu legitymacji szkolnej, studenckiej lub Europejskiej Karty M?odzie?owej EURO26. Dzieciom do lat 7 przys?uguje wst?p bezp?atny. Jest to element realizacji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOST?PNA – MUZEUM ZA Z?OTÓWK?.

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH I BEZP?ATNYCH BILETÓW WST?PU

Rozporz?dzenie rady Ministrów z dn. 20 lipca 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzaj?cych uprawnienia do ulgi w op?acie albo zwolnienia z op?aty za wst?p do muzeów pa?stwowych (Dz. U. z 2017r. poz.1471)

ZASADY FOTOGRAFOWANIA

Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych prezentuj?cych budynek Muzeum oraz wystawy muzealne w zakresie u?ytku osobistego, jest bezp?atne i nie wymaga zgody dyrektora Muzeum. Zakazuje si? fotografowania z u?yciem statywu, lampy b?yskowej. Utwory fotograficzne i audiowizualne prezentuj?ce tereny, obiekty i ekspozycje Muzeum nie mog? by? rozpowszechniane i publikowane, w tym, m. in., w celach komercyjnych lub promocyjnych bez zgody dyrektora Muzeum. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych prezentuj?cych budynek Muzeum oraz wystawy i obiekty muzealne w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odp?atne i wymaga zgody dyrektora Muzeum. Cennik op?at za udzielenie prawa do wykonania fotografii i udzielenie prawa do jej wykorzystania w celach komercyjnych znajduje si? na stronie internetowej Muzeum. Pobierz PDF z Zasadami fotografowania.

FOTOGRAFOWANIE – CENNIK

1.Sesje zdj?ciowe w salach, na kru?gankach – w celach prywatnych /?lubne itp./ – 61,50 z? /po dokonaniu wp?aty w kasie biletowej Muzeum/. 2. Sesje zdj?ciowe na kru?gankach – w celach prywatnych /?lubne itp./ – 36,90 z?. /po dokonaniu wp?aty w kasie biletowej Muzeum/. 3.Sesje do celów reklamowych, filmowych, publikacji ksi??kowych itp. – cena do negocjacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWI?ZANE Z OCHRON? DANYCH OSOBOWYCH

W zwi?zku z powszechnym stosowaniem Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych – RODO, Muzeum Piastów ?l?skich informuje, ?e w zwi?zku ze statutow? dzia?alno?ci? mo?emy przetwarza? dane osobowe dotycz?ce w szczególno?ci zawierania umów handlowych lub dotycz?cych dzia?alno?ci wynikaj?cej ze ?wiadczenia us?ug przewidzianych prawem ochrony zabytków i opiek? nad zabytkami, wst?pu osób uprawnionych do Muzeum, o czym informujemy poni?ej: 1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a nast?pie przetwarzanych w zwi?zku z wykonaniem umowy i dzia?aniami poprzedzaj?cymi jej realizacj? jest Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.

2.Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest mo?liwy za po?rednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za po?rednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

3.Dane osobowe przetwarzane s? na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych, tj. w wypadku konieczno?ci uzyskania zgody podmiotu, którego dane dotycz?; – art. 6 ust. 1 lit. b), tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania nasz? ofert? lub wykonania umowy oraz obowi?zków obligacyjnych powsta?ych pomi?dzy Muzeum a podmiotem danych. 4.Nie przekazujemy danych do innych odbiorców lub pa?stwa trzeciego poza terenem Polski i UE.

5.Okres przechowywania danych wynosi 5 lat.

6.Katalog praw przys?uguj?cych osobie:

– prawo dost?pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawienia danych);

– ograniczenia przetwarzania danych;

– wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych;

– prawo do ??dania do przeniesienia danych do innego Administratora;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w?a?ciwego we wzgl?du na centraln? ochron? danych osobowych – Prezesa Urz?du Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych b?d? niezgodno?ci z celem ich zebrania.

7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niezb?dnych do zawarcia umowy, mo?emy odmówi? jej podpisania. W przypadku niepodania dobrowolnego danych osoba nie ponosi ?adnych konsekwencji, a je?li jest to uzasadnione naszym interesem prawnym to mamy prawo omówi? podj?cia wnioskowanych przez dan? osob? czynno?ci wynikaj?cych ze statutowej dzia?alno?ci Muzeum.

Z uwagi na obowi?zek ochrony mienia oraz obiektu Muzeum, na terenie jednostki dzia?a monitoring wizyjny s?u??cy do rejestracji obrazu w pomieszczeniach, w których zlokalizowano wystawy przeznaczone dla turystów i go?ci odwiedzaj?cych Muzeum. Jednostka informuje, ?e nie posiada systemu s?u??cego do identyfikowania osób, a monitoring w razie konieczno?ci wykorzystywany jest do odtworzenia incydentów zwi?zanych z utrzymaniem porz?dku oraz bezpiecze?stwa mienia Muzeum. W zwi?zku z powy?szym informujemy, zgodnie z art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), ?e:

1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a nast?pie przetwarzanych w zwi?zku z wykonaniem umowy i dzia?aniami poprzedzaj?cymi jej realizacj? jest Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.

2.Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest mo?liwy za po?rednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za po?rednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

3.Dane osobowe przetwarzane b?d? w celu zapewnienia ochrony mienia. Podstawy prawne przetwarzania;

– art.6 ust.1 lit. c. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w zwi?zku z realizacj? obowi?zku prawnego ci???cego na Administratorze, tj. ochrony mienia Muzeum.

4. Zakres danych osobowych rejestrowanych za pomoc? monitoringu wizyjnego obejmuje wizerunek.

5. Dane osobowe (wizerunek) b?d? udost?pniane wy??cznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowi?zuj?cego prawa.

6. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.

7.Okres przechowywania danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego wynosi 10 dni. Po up?ywie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawieraj?ce dane osobowe, podlegaj? skasowaniu, z wyj?tkiem sytuacji, w których nagrania zosta?y zabezpieczone, zgodnie z odr?bnymi przepisami.

8. W zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych przys?uguj? nast?puj?ce prawa;

– prawo dost?pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz?du Ochrony Danych) – w przypadku uznania, ?e przetwarzamy Pa?stwa dane niezgodnie z prawem.

Zmieniony (wtorek, 07 stycznia 2020)
« wstecz