Strona G?ówna arrow Przetargi arrow Informacja Dyrektora MP?l. w sprawie planu zamówie? publicznych
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Informacja Dyrektora MP?l. w sprawie planu zamówie? publicznych PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
piątek, 08 majaa 2020

Informacja Dyrektora Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu o zmianie planowanych na rok 2020 w zamówieniach publicznych o warto?ci równej lub przekraczaj?cej 30 tys. euro.

Dzia?aj?c na podstawie art. 13 i art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. - dalej p.z.p.), Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich, jako Zamawiaj?cy, informuje, i? na dzie? 7 maja 2020 r. Muzeum Piastów ?l?skich nie planuje udzielenia zamówie? publicznych o warto?ci równej lub przekraczaj?cej kwot? 30 tys. euro w roku 2020 r.

W zwi?zku z przyznaniem ?rodków w dniu 30.04.2020 r. przez MKiDN na wymian? windy towarowo-osobowej w wie?y skrzyd?a wschodniego Zamku, Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich informuje o wszcz?ciu procedury na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8. p.z.p., tj. poni?ej warto?ci 30 tys. euro. Zgodnie z regulaminem zamówie? publicznych obowi?zuj?cym w Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu, zamówienie zostanie udzielone po wy?onieniu wykonawcy w trybie rozpoznania cenowego poprzez og?oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej w formie otwartego naboru ofert.

Planowanie udzielenie zamówienia to czerwiec 2020 r.

Zmieniony (piątek, 08 majaa 2020)
« wstecz   dalej »